Реферативний переклад, як вид перекладацьких послуг

Реферативний переклад – вид повного письмового перекладу, завчасно підготованих і визначених частин тексту, які сукупно становлять конспект оригіналу. Довжина такого перекладу набагато менша, уся допоміжна інформація не переводиться. У бюро перекладів використовують цей вид перекладу для роботи над спеціальними текстами, у яких потрібно швидко і чітко перекласти суть, без допоміжної інформації. Перекладач пр. такому виді перекладу «стискує» основний зміст тексту засобами іншої мови, на яку виконується переклад.

Реферати можуть бути кількох видів:

  • Реферати-конспекти і реферати-резюме, такий поділ відбувається згідно з характером початкового матеріалу. Реферат-конспект включає у себе головні тематичні аспекти оригіналу в узагальненому варіанті. Реферат-резюме має мінімальну довжину і потребує значно більшого узагальнення інформації, ніж реферат-конспект.
  • Реферати можуть зустрічатися як письмові, так і усні, залежно від оформлення і сприйняття.
  • Також реферати діляться за обсягом джерел на багатографічні, зведені, вибіркові й оглядові. Багатографічний реферат складається з матеріалу, взятого з одного джерела, зведений – складається з матеріалу, який обрано з кількох джерел. Назва багато графічного реферату, зазвичай, визначається самим матеріалом, який він охоплює. Оглядовий реферат заснований на певній темі або напрямі та являє собою короткий огляд обраного матеріалу. Він слугу інформативним засобом по обраному питанню. Вибірковий реферат – створюється на основі обраних підрозділів, розділів або матеріалів.

До рефератів пред’являють певні вимоги:

  1. Мова, що використовується при написанні реферату повинна бути літературною і лаконічною. Початок реферату не повинен складатися з загальних фраз, уся інформація повинна відображати суть теми, що розкривається. При написанні реферату не варто використовувати відокремлені від теми фрази та висловлювання. Не допускається наявність не точних формулювань і неясних слів у виразах. Краще уникати складно сполучених речень. В усних рефератах допускається наявність ввідних фраз.
  2. При використанні цифрових даних у рефераті, необхідно їх подавати у метричному вигляді. Допускається представлення деяких позначень з оригінального матеріалу в дужках за перекладеним висловом.
  3. Якщо при перекладі реферату використовуються маловідомі прізвища або назви, їх варто вказувати в дужках мовою оригіналу.
  4. Якщо при перекладі реферату зустрічаються часті повтори назв або термінів, то їх можна указувати в скороченому варіанті. Після першого вживання слова, яке надалі буде повторюватися, в дужках за ним ставлять велику букву або кілька букв, які надалі вказуються без дужок. Якщо у матеріалі зустрічаються не прийняті у вітчизняній науковій та технічній літературі скорочення, належить замінити їх на прийнятні.
  5. Після завершення роботи, референт вказує ініціали і дату.

Структура реферату різна і не має спів падань у різних видах його, залежить вона від характеру матеріалу, який використовуються. Для бібліографічного реферату можна використовувати наступну структуру: бібліографічний опис; провідна ідея; виклад змісту; коментар референта.

Для рефератів багатографічних і зведених, які стосуються військової і юридичної тематики, можна використати таку структуру: опис першоджерела і теми роботи; головна думка; представлення матеріалу; експертні висновки; коментар референта. При описі першоджерела і теми, якщо є така необхідність, його можна залишити мовою оригіналу. Якщо реферат учбовий або зведений, опис першоджерела можна не наводити, а просто в кінці вказати «список літератури». Головна думка відповідає на питання вказаної теми. У деяких випадках в оригінальному матеріалі тема представлена не чітко, тоді в обов’язки референта входить її чітке формулювання і викладення у правильній і доступній формі. Представлення матеріалу – головна мета будь-якого реферату. Суть реферату полягає загалом у викладенні матеріалу. До висновків відноситься інформація, яку надає автор, розкриваючи задану тему. Необхідно пам’ятати, що кількість висновків може бути необмеженою, і вони не завжди знаходяться вкінці. Іноді зустрічаються реферати, в яких висновки розміщені на самому початку або в середині матеріалу. Коментар референта може бути представлений інформацією про історію питання, різними уточненнями і поясненнями тощо.

Варто чітко розуміти, що реферат ніколи не може бути замінений перекладом. Переклад необхідно задіяти, якщо є узагальнення, які представлені в оригіналі або коли необхідно процитувати певний матеріал.